Pozadie Pozadie
1. júla 2024

Všeobecné obchodné podmienky

 

(ďalej len „VOP“)

Obsah

 • 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • 2 DEFINÍCIE POJMOV
 • 3 VYTVORENIE KONTA
 • 4 INŠTALÁCIA, POUŽÍVANIE A FUNKCIE APLIKÁCIE
 • 5 LICENCIA
 • 6 PODÁVANIE ŽIADOSTÍ A POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV PROSTREDNÍCTVOM WAGENOW™
 • 7 ODMENA ZA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE
 • 8 REKLAMÁCIE, POSTUPY A LEHOTY VYBAVOVANIA
 • 9 ZÚČTOVANIE A ÚHRADA PEŇAŽNÝCH ZÁVÄZKOV PRÍJEMCU VOČI POSKYTOVATEĽOVI
 • 10 PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRÍJEMCU
 • 11 PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA
 • 12 UKONČENIE POUŽÍVANIA APLIKÁCIE
 • 13 ZRUŠENIE KONTA A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
 • 14 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 15 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 • 16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP spoločnosti WageNow, s.r.o. so sídlom: Horná 37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 392 276, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 44892/S ako Poskytovateľa, upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom v súvislosti používaním Aplikácie a služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie na základe osobitných zmlúv.

Kontaktné údaje Poskytovateľa sú: tel: +421 918445694, e-mail: pomoc@wagenow.sk.

Tieto VOP tvoria prílohu akejkoľvek Inej zmluvy.

V rozsahu, v akom sa ustanovenia Inej zmluvy líšia od ustanovení týchto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia tejto Inej zmluvy.

Vzťahy neupravené v týchto VOP, v Iných zmluvách, ako ani v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákona o ochrane osobných údajov,
 • Nariadenia.

Prijímateľ berie na vedomie, že Aplikácia v zmysle týchto VOP vrátane ich úprav a zmien, sú dielom v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať tretím osobám používanie Aplikácie na základe licencie. Prijímateľ nie je oprávnený Aplikáciu bez súhlasu Poskytovateľa rozširovať, rozmnožovať, alebo s nimi inak nakladať spôsobom, ktorý je odlišný od spôsobu požívania Aplikácie podľa týchto VOP.

Príjemca používaním Aplikácie potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a súhlasí s nimi. Príjemca tento súhlas zároveň výslovne potvrdzuje aj pri aktivácii Konta.

2 DEFINÍCIE POJMOV

Pojmy uvedené v tomto článku majú v týchto VOP alebo v iných dokumentoch, na ktoré tieto VOP odkazujú, význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je v týchto VOP alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

Aplikácia je aplikácia Poskytovateľa s názvom WageNow, ktorú je možné používať buď ako mobilnú aplikáciu (ďalej aj ako „Mobilná Aplikácia“) po jej inštalácii do Zariadenia alebo ako webovú aplikáciu, ktorá je prístupná na Webovej stránke (ďalej aj ako „Webová Aplikácia“) a ktorá slúži na:

 • vytvorenie osobného Konta Príjemcu,
 • prihlasovanie sa do Konta Príjemcu,
 • podávanie Žiadostí Príjemcom,
 • zobrazovanie Disponibilného zostatku,
 • zobrazovanie Prehľadov.

Cyklus čerpania je Rozhodné obdobie spolu s obdobím do toho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ako je dohodnuté medzi Príjemcom a Zamestnávateľom v Rámcovej zmluve.

Deň splatnosti je deň splatnosti Peňažnej hodnoty WageNow™, ide o deň, ktorý je zhodný s výplatným dňom Príjemcu po poskytnutí peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™, kedy Zamestnávateľ poukazuje Príjemcovi mzdu za Rozhodné obdobie, na ktorú má Príjemca nárok v zmysle Pracovnej zmluvy. Ak suma Peňažnej hodnoty WageNow™ prevyšuje sumu čistej mzdy Príjemcu, na ktorú má nárok za príslušné Rozhodné obdobie, Deň splatnosti prevyšujúcej časti Peňažnej hodnoty WageNow™ je nasledujúci najbližší výplatný deň Príjemcu.

Deň uzávierky je ten deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po Rozhodnom období, ako je dohodnuté medzi Príjemcom a Zamestnávateľom v Rámcovej zmluve.

Disponibilný zostatok je výška peňažnej hodnoty disponibilnej v rámci WageNow™, o čerpanie ktorej je Príjemca oprávnený požiadať počas príslušného Cyklu čerpania. Je stanovený Poskytovateľom na základe odhadovanej čistej mzdy Príjemcu za odpracovaný čas ku dňu čerpania podľa informácií poskytovaných Zamestnávateľom a znížený o sumu už poskytnutú Príjemcovi prostredníctvom WageNow™ za príslušný Cyklus čerpania, pričom platí, že výška Disponibilného zostatku nemôže prekročiť Mesačný limit. Výška Disponibilného zostatku je pravidelne aktualizovaná a zobrazovaná Príjemcovi po prihlásení sa do Konta.

Iné zmluvy sú zmluvy, ktorých zmluvnými stranami sú o.i. Príjemca a Poskytovateľ, pričom ide najmä o (i) Rámcovou zmluvu uzatvorenú medzi Príjemcom a Poskytovateľom, ktorej predmetom je určenie práv a povinností zmluvných strán a Podmienky čerpania a prípadne (pokiaľ bola uzatvorená) (ii) Dohodu o zrážkach zo mzdy uzatvorenú medzi Príjemcom a Poskytovateľom podľa § 551 Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je zabezpečenie uspokojenia pohľadávok Poskytovateľa voči Príjemcovi, ktoré Poskytovateľovi vznikli v súvislosti s poskytovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™, a s tým súvisiace určenie práv a povinností zmluvných strán.

Konto je užívateľské konto Príjemcu v Aplikácii vytvorené Poskytovateľom na základe informácií poskytnutých Zamestnávateľom a následnou aktiváciou Príjemcom, ktoré je chránené prihlasovacím menom (email) a heslom Príjemcu, a ktoré slúži na využívanie Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných.

Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Peňažná hodnota WageNow™ je súčet peňažných prostriedkov viazaných na Rozhodné obdobie a poskytnutých Príjemcovi Poskytovateľom prostredníctvom WageNow™ v príslušnom Cykle čerpania.

PIN je osobné identifikačné číslo vytvorené Príjemcom, ktoré v prípade používania Mobilnej Aplikácie umožňuje jeho identifikáciu pri vstupe do Konta a zadávaní Žiadostí.

Podmienky čerpania sú podmienky, ktoré sú upravené v Iných zmluvách a ktorých kumulatívne splnenie je podmienkou pre poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom WageNow™.

Poskytovateľ je administrátorom a poskytovateľom WageNow™. Je vlastníkom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva k Aplikácii. Poskytovateľom je spoločnosť WageNow, s.r.o. so sídlom: Horná 37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 392 276, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 44892/S.

Pracovná zmluva je zmluva medzi Príjemcom ako zamestnancom a Zamestnávateľom ako zamestnávateľom v znení neskorších dodatkov.

Prehľad je informácia o poskytnutých peňažných prostriedkoch prostredníctvom WageNow™, vrátane informácie o ich splatení. Prehľady sa zobrazujú Príjemcovi v Aplikácii po prihlásení sa do Konta v časti „História výberov“.

Príjemca je fyzická osoba v pracovnom pomere so Zamestnávateľom, ktorá je za predpokladu splnenia dohodnutých podmienok oprávnená čerpať peňažné prostriedky prostredníctvom WageNow™.

Reklamácia je uplatnenie nároku Príjemcu na preverenie správnosti a kvality poskytovaných služieb zo strany Poskytovateľa prostredníctvom Aplikácie, ktoré sú predmetom Iných zmlúv.

Účet Príjemcu je bankový účet Príjemcu uvedený v Pracovnej zmluve alebo iný bankový účet Príjemcu, ktorý Príjemca za účelom výplaty mzdy oznámil písomne Zamestnávateľovi.

Výpis je dokument vygenerovaný Poskytovateľom a zasielaný Zamestnávateľovi k poslednému Dňu Uzávierky obsahujúci informácie v nasledovnom rozsahu:

 • súčet peňažných prostriedkov poskytnutých v rámci WageNow™ na základe Žiadostí v danom Cykle čerpania,
 • výška peňažných prostriedkov poskytnutých v rámci WageNow™ v Deň uzávierky,
 • súčet všetkých peňažných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom WageNow™ Poskytovateľom od začiatku zmluvného vzťahu, ktoré ku dňu vygenerovania výpisu neboli Príjemcom vrátené.

WageNow™ je nástroj umožňujúci flexibilné čerpanie mzdy Príjemcu, a to v podobe poskytnutia finančných prostriedkov v hodnote príslušnej časti mzdy pred výplatným termínom dohodnutým medzi Príjemcom a Zamestnávateľom, buď na základe Žiadosti Príjemcu alebo bez Žiadosti Príjemcu tak, aby hodnota čistej mzdy Príjemcu dosiahnutej v Rozhodnom období, maximálne však do výšky Mesačného limitu, bola poukázaná na Účet Príjemcu najneskôr v Deň uzávierky.

Webová stránka je webová stránka Poskytovateľa www.wagenow.sk.

Zariadenie je mobilný telefón, tablet, PC alebo iné zariadenie, ktoré má pripojenie na internet a spĺňa hardvérové a softvérové požiadavky pre používanie, prípadne aj inštaláciu Aplikácie.

Zamestnávateľ je spoločnosť, ktorá zamestnáva Príjemcu a ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je určenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ zamestnancom Zamestnávateľa.

Zmluva je Poskytovateľom akceptovaná Žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™.

Žiadosť je podanie Príjemcu zrealizované prostredníctvom Aplikácie, ktorého obsahom je žiadosť o poskytnutie peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ vo výške určenej Príjemcom, maximálne vo výške Disponibilného zostatku.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3 VYTVORENIE KONTA

Ak sú splnené Podmienky čerpania, prípadne iné podmienky, ktoré sú predmetom Iných zmlúv, Poskytovateľ zaregistruje Príjemcu do Aplikácie.

Po registrácii Príjemcu Poskytovateľom bude Príjemcovi doručený email s pozvánkou na aktiváciu Konta.

Podmienkou pre vytvorenie Konta je aj potvrdenie Príjemcu o tom, že sa zoznámil s týmito VOP a že s ich znením súhlasí.

Až po úspešnej aktivácii Konta Príjemcom podľa inštrukcii Poskytovateľa je Konto úspešne vytvorené a Príjemca ho môže používať.

4 INŠTALÁCIA, POUŽÍVANIE A FUNKCIE APLIKÁCIE

Pre riadnu funkčnosť a používanie Mobilnej Aplikácie a služieb poskytovaných prostredníctvom Mobilnej Aplikácie je nevyhnutná jej inštalácia v Zariadení. Mobilná Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre Príjemcov v obchode s aplikáciami v závislosti od operačného systému Zariadenia Príjemcu (v prípade operačného systému Android – Google Play, v prípade operačného systému iOS – App Store).

V prípade používania Webovej aplikácie nie je potrebná jej inštalácia do Zariadenia. Webová aplikácia je prevádzkovaná a spravovaná Poskytovateľom na Webovej stránke.

Pre riadnu funkčnosť a používanie Aplikácie je Príjemca povinný identifikovať sa prihlásením sa do svojho Konta prostredníctvom prihlasovacích údajov, a to svojho emailu a hesla, ktoré si sám zvolil pri aktivácii Konta.

Používanie Aplikácie vyžaduje pripojenie na internet (prostredníctvom wifi, pevného alebo mobilného internetu, v závislosti od Zariadenia).

Po prihlásení sa do Konta sú v Aplikácii Príjemcovi prístupné tieto údaje:

 • meno a priezvisko Príjemcu,
 • výška Disponibilného zostatku,
 • dátum najbližšieho výplatného termínu,
 • Prehľady.

Príjemca je oprávnený prostredníctvom Aplikácie najmä podávať Žiadosti postupom upraveným v článku 6 týchto VOP.

5 LICENCIA

Stiahnutím a nainštalovaním Mobilnej Aplikácie do Zariadenia Príjemcu Príjemca vytvára trvalú rozmnoženinu Aplikácie vo svojom Zariadení. Táto rozmnoženina Aplikácie je určená výlučne pre osobné potreby a použitie Príjemcu a Príjemca nie je oprávnený používať Aplikáciu na komerčné účely a bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa. Príjemca nie je oprávnený používať Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť použiť ako súčasť iných riešení, bez ohľadu na ich povahu alebo formu.

Poskytovateľ poskytuje Príjemcovi osobnú, nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť nevýhradnú licenciu poskytnutú Príjemcovi, ak v budúcnosti poskytne tretej osobe výhradnú licenciu.

Licencia je udelená na dobu trvania Konta alebo do doby prístupu Prijímateľa k Aplikácii, prípadne do doby ukončenia Aplikácie.

Licencia je udelená iba pre územie Európskej únie, pokiaľ Poskytovateľ nerozhodne inak.

Predmetom licencie nie je oprávnenie Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť meniť, upravovať alebo akokoľvek inak spracovať a/alebo vyhotovovať z Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti odvodené diela.

Licencia podľa článku 5.2 sa udeľuje ako bezodplatná, pričom v súlade s článkom 7.1 týchto VOP môže Poskytovateľ rozhodnúť o spoplatnení licencie.

Príjemca nie je oprávnený udelenú licenciu podľa týchto VOP postúpiť, ani udeliť sublicenciu, a to ani čiastočne.

Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky a akékoľvek aktualizácie Aplikácie, ktorými bude pôvodná Aplikácia menená alebo doplnená.

Príjemca vytvorením Konta, používaním Aplikácie a/alebo stiahnutím a nainštalovaním Mobilnej Aplikácie nenadobúda žiadne práva k Aplikácií, okrem práva na používanie Aplikácie v súlade s týmito VOP.

6 PODÁVANIE ŽIADOSTÍ A POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV PROSTREDNÍCTVOM WAGENOW™

Poskytovateľ poskytne peňažné prostriedky prostredníctvom WageNow™ Príjemcovi na základe podanej Žiadosti Príjemcu, a to aj viackrát v rámci jedného Cyklu čerpania, maximálne však do výšky Disponibilného zostatku.

Výška Disponibilného zostatku je určená Poskytovateľom na základe informácií, ktoré Zamestnávateľ pravidelne poskytuje Poskytovateľovi. Ide najmä o informácie týkajúce sa:

 • výšky čistej mesačnej prípadne hodinovej mzdy Príjemcu,
 • zmenách Pracovnej zmluvy,
 • splnenia alebo nesplnenia Podmienok čerpania,
 • vzniku nárokov tretích strán na zrážky zo mzdy Príjemcu,
 • podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu voči Príjemcovi,
 • začatia súdneho a/alebo exekučného konania voči Príjemcovi.

Výška Disponibilného zostatku za príslušný Cyklus čerpania sa Príjemcovi zobrazí v Aplikácii, pričom k jej aktualizácii dochádza:

 • pravidelne po poskytnutí informácii Zamestnávateľom podľa článku 6.2 týchto VOP,
 • po každej podanej Žiadosti,
 • po zamietnutí Žiadosti Poskytovateľom,
 • po poskytnutí peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™,
 • po vrátení Peňažnej hodnoty WageNow™ Príjemcom.

Príjemca podáva Žiadosť prostredníctvom Aplikácie kliknutím na tlačidlo „Požiadať o výber“ alebo „Výber“, v ktorej uvedie požadovanú výšku WageNow™ v maximálnej výške Disponibilného zostatku. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ Príjemca potvrdzuje obsah Žiadosti, udeľuje svoj súhlas s poskytnutím WageNow™ za dohodnutých podmienok a odošle Žiadosť Poskytovateľovi. Odoslanie Žiadosti podľa tohto článku sa považuje za návrh Príjemcu na uzatvorenie Zmluvy adresovaný Poskytovateľovi. Údaje uvedené v Žiadosti sú Poskytovateľom považované za správne.

Za predpokladu splnenia Podmienok čerpania Poskytovateľ akceptuje Žiadosť Príjemcu. Okamihom akceptácie Žiadosti Poskytovateľom sa Zmluva považuje za uzatvorenú. Akceptácia Žiadosti Poskytovateľom bude zobrazená Príjemcovi v Prehľade.

Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

Poskytovateľ poukáže peňažné prostriedky vo výške určenej v Žiadosti na Účet Príjemcu bezodkladne po akceptácii Žiadosti podľa predchádzajúceho článku 6.5, najneskôr však v lehote troch pracovných dní od podania Žiadosti Príjemcom.

Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade technických resp. iných výpadkov spôsobujúcich obmedzenie funkčnosti Aplikácie sa lehota na odoslanie peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ zo strany Poskytovateľa predlžuje o dobu trvania výpadku.

Na poskytnutie peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ na základe Žiadosti nie je právny nárok. Poskytovateľ je oprávnený zamietnuť Žiadosť a teda neuzatvoriť Zmluvu ak zistí, že Príjemca nespĺňa Podmienky čerpania, požadovaná výška WageNow™ v Žiadosti presahuje výšku Disponibilného zostatku, alebo akýkoľvek údaj týkajúci sa Príjemcu v Konte je nesprávny alebo neaktuálny. Poskytovateľ má zároveň právo zamietnuť Žiadosť, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, VOP alebo pokiaľ má Poskytovateľ dôvodné podozrenie na možné nesplnenie Podmienok čerpania. Informácia o zamietnutí Žiadosti sa zobrazí Príjemcovi v Aplikácii v Prehľade.

Príjemca je oprávnený Žiadosť zrušiť ešte pred poukázaním peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ zo strany Poskytovateľa na Účet Príjemcu, a to zaslaním zrušenia Žiadosti na e-mailovú adresu pomoc@wagenow.sk

Príjemca je zároveň v súlade v § 5 ods. 1 a ods. 5 písm. c) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu až do momentu, kým na základe predmetnej Zmluvy nedošlo k poukázaniu peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ zo strany Poskytovateľa na Účet Príjemcu, najneskôr však do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku odošle Príjemca na e-mailovú adresu pomoc@wagenow.sk, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

7 ODMENA ZA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

Stiahnutie, inštalácia a používanie Aplikácie, ako aj používanie služieb prostredníctvom nej poskytovaných a prístupných, je pre Príjemcu bezodplatné a Poskytovateľ neúčtuje Príjemcovi žiadnu odmenu alebo poplatky.

V súvislosti so stiahnutím a používaním Aplikácie môžu byť Príjemcovi účtované poplatky spojené s poskytovaním internetového pripojenia, ktoré zabezpečuje poskytovateľ telekomunikačných a dátových služieb, s ktorým má Príjemca uzatvorenú osobitnú zmluvu. Tieto náklady znáša Príjemca v plnom rozsahu.

8 REKLAMÁCIE, POSTUPY A LEHOTY VYBAVOVANIA

Ak Príjemca nesúhlasí s niektorou z transakcií uvedenou v Prehľadoch, má právo podať Reklamáciu e-mailom na pomoc@wagenow.sk a to bez zbytočného odkladu od momentu zistenia tejto skutočnosti.

Poskytovateľ rozhodne bez zbytočného odkladu o oprávnenosti Reklamácie, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, ak lehotu 15 pracovných dní nie je možné dodržať, Poskytovateľ poskytne Príjemcovi predbežnú písomnú odpoveď na podanú Reklamáciu. Lehota na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní, celkové vybavenie Reklamácie v zložitých prípadoch nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov.

V prípade zistenia, že Reklamácia bola dôvodná a išlo o neautorizovanú platobnú operáciu, je Príjemca povinný bezodkladne vrátiť reklamovanú sumu v prospech bankového účtu Poskytovateľa uvedeného v rozhodnutí o Reklamácii. V prípade, že už došlo k vráteniu reklamovanej sumy Poskytovateľovi zo strany Príjemcu v súlade s článkom 9 týchto VOP, je Poskytovateľ povinný túto sumu bezodkladne vrátiť Príjemcovi na Účet Príjemcu.

9 ZÚČTOVANIE A ÚHRADA PEŇAŽNÝCH ZÁVÄZKOV PRÍJEMCU VOČI POSKYTOVATEĽOVI

Príjemca je povinný vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky prostredníctvom WageNow™ prijíma a zaväzuje sa vrátiť Poskytovateľovi Peňažnú hodnotu WageNow™ v Deň splatnosti, a to:

 • určením Účtu Poskytovateľa ako účtu, na ktorý má byť poukazovaná časť mzdy Príjemcu vo výške rovnajúcej sa Peňažnej hodnote WageNow™,
 • ak nedôjde k úhrade záväzku Príjemcu v zmysle odseku 9.1 písm. a) vyššie, zrážkami zo mzdy zrealizovanými Zamestnávateľom ako platiteľom mzdy na základe Dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej medzi Príjemcom a Zamestnávateľom podľa § 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Dohoda o zrážkach zo mzdy“),
 • prípadne iným spôsobom na základe osobitnej dohody medzi Príjemcom a Zamestnávateľom a/alebo Poskytovateľom.

Podkladom pre vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ sú Výpisy zasielané Poskytovateľom Zamestnávateľovi k poslednému dňu Cyklu čerpania. Bližšie predpoklady, podmienky a spôsob vykonávania zrážok zo mzdy Zamestnávateľom sú súčasťou Iných zmlúv a Dohody o zrážkach zo mzdy (ak bola uzatvorená).

Poskytovateľ vykonáva zúčtovanie všetkých peňažných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom WageNow™ Príjemcovi a všetkých peňažných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom WageNow™, ktoré boli Poskytovateľovi Príjemcom vrátené podľa predchádzajúceho odseku 9.1 VOP. Tieto údaje sú zároveň zobrazované Príjemcovi v Aplikácii prostredníctvom Prehľadov.

10 PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRÍJEMCU

Príjemca je povinný zabrániť prezradeniu údajov o Aplikácii.

Príjemca sa zaväzuje, že nebude Aplikáciu používať spôsobom, ktorým by porušoval práva Poskytovateľa k Aplikácii a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a záujmy. Použitie Aplikácie pre iný účel ako je definovaný, je zakázané. Príjemca vyhlasuje, že Aplikáciu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VOP a Inými zmluvami.

Príjemca je povinný chrániť svoje Zariadenie, na ktorom má Aplikáciu nainštalovanú alebo ju používa, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Príjemca je povinný zabezpečiť svoje Zariadenie v prípade potreby jeho riadnym zablokovaním podľa podmienok a možností operačného systému Zariadenia. Príjemca je zároveň povinný zamedziť prístup iných osôb ku Kontu prostredníctvom Aplikácie tak, že sa z Konta po skončení používania Aplikácie na Zariadení dočasne odhlási.

Konto Príjemcu je neprenosné a každé Konto smie byť užívané iba jednou osobou. Príjemca je povinný zabezpečiť dôvernosť a utajenie svojich prihlasovacích údajov ku Kontu a nie je oprávnený umožniť tretej osobe užívať Aplikáciu prostredníctvom jeho Konta. Ak Príjemca umožní tretej osobe používať Aplikáciu prostredníctvom jeho Konta, tak zodpovedá za konanie tejto tretej osoby akoby konal sám.

Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom v rámci jeho Konta a je povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú nesprávnym použitím Aplikácie.

V prípade zneužitia prihlasovacích údajov Príjemcu ku Kontu alebo v prípade podozrenia z narušenia bezpečnosti prihlasovacích údajov Príjemcu ku Kontu je Príjemca povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie všetkých nevyhnutných úkonov smerujúcich k upusteniu od takéhoto stavu a túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi prostredníctvom emailovej adresy Poskytovateľa pomoc@wagenow.sk. Zodpovednosť Príjemcu za prípadnú škodu spôsobenú Poskytovateľovi tým nie je dotknutá.

Príjemca je zároveň v prípade zabudnutia, straty alebo v prípade zneužitia prihlasovacích údajov ku Kontu alebo v prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov ku Kontu oprávnený požiadať Poskytovateľa o vygenerovanie nových prihlasovacích údajov ku Kontu.

Ak Príjemca počas používania Aplikácie narazí na akúkoľvek vadu alebo nedostatok, môže sa obrátiť na technickú podporu Poskytovateľa prostredníctvom emailovej adresy pomoc@wagenow.sk, za účelom vyriešenia tohto technického problému.

11 PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov Príjemcu do Konta, ako aj ochranu všetkých údajov Príjemcu, ktoré sú v jeho dispozícii pred neoprávneným zásahom alebo ich zneužitím tretími osobami.

Poskytovateľ nezodpovedá Príjemcovi za škody spôsobené zneužitím prihlasovacích údajov treťou osobou na strane Príjemcu.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Príjemcovi v súvislosti s poskytnutím nesprávnych alebo nepresných údajov Poskytovateľovi zo strany Zamestnávateľa alebo Príjemcu.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Príjemcovi v súvislosti s použitím Aplikácie, ani za škodu spôsobenú Príjemcovi nefunkčnosťou Aplikácie a/alebo spôsobenú nedostupnosťou Konta, ktorá vznikla v dôsledku udalostí alebo javov, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa (napr. prerušením dodávky energie, poruchou prenosových liniek, a pod.).

Poskytovateľ je v niektorých prípadoch oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia Príjemcovi zrušiť právo používať Konto alebo dočasne či trvalo zablokovať Konto (ide najmä o porušenie zmluvných podmienok vrátane porušenia podmienok vyplývajúcich z Iných zmlúv, zablokovanie Účtu Príjemcu v prípade exekúcie alebo z iného dôvodu, pri podozrení zo zneužitia Konta, v prípade skončenia pracovného pomeru so Zamestnávateľom, v prípade omeškania s vrátením peňažných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom WageNow™, v prípade, že sa Poskytovateľ dozvie, že mu Príjemca alebo Zamestnávateľ poskytol nepravdivé údaje o Príjemcovi alebo predložil sfalšované doklady).

Poskytovateľ je oprávnený zablokovať Aplikáciu v prípade dôvodného podozrenia, že je akokoľvek ohrozená bezpečnosť Aplikácie, napríklad jej neautorizovaným alebo podvodného použitím, prípadne z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa. Poskytovateľ oznámi Príjemcovi zablokovanie Aplikácie a dôvody tohto zablokovania bez zbytočného odkladu po zablokovaní Aplikácie, a to zaslaním oznámenia na emailovú adresu Príjemcu, ktorú Príjemca uviedol pri registrácií Konta. Poskytovateľ v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené blokovanie Aplikácie.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu a udržiavať Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi a zaväzuje sa zabezpečiť funkčnosť Aplikácie s výnimkou prípadov nezávislých na vôli Poskytovateľa.

Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo na technickú odstávku Aplikácie z dôvodov jej údržby a nasadzovania nových funkcionalít, pričom o takýchto technických prestávkach bude Príjemcu informovať na Webovej stránke. Príjemca nemá žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo nedostupnosťou Webovej stránky.

Poskytovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek implementovať a/alebo odoberať prvky a funkcie Aplikácie, je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek aktualizovať Aplikáciu, pričom tieto aktualizácie môžu mať priamy a/alebo nepriamy vplyv na spôsob fungovania Aplikácie alebo služieb prostredníctvom nich poskytovaných a/alebo prístupných.

Poskytovateľ Príjemcovi negarantuje ani nezaručuje, že Aplikácia bude prístupná z akéhokoľvek zariadenia používaného Príjemcom.

Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že Aplikácia a jej funkcionality budú poskytované v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel a podmienky používania Aplikácie v zmysle týchto VOP. V prípade chýb alebo vád Aplikácie Poskytovateľ vyhlasuje, že k ich odstráneniu dôjde v primeranom čase a spôsobom ním stanoveným.

12 UKONČENIE POUŽÍVANIA APLIKÁCIE

Príjemca je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Aplikácie. Príjemca môže ukončiť používanie Aplikácie odhlásením sa z Konta a prípadným odinštalovaním Aplikácie zo svojho Zariadenia.

Príjemca berie na vedomie, že po odhlásení sa z Konta a prípadného odinštalovania Aplikácie zo svojho Zariadenia, bude Poskytovateľ naďalej archivovať Konto Príjemcu za účelom sprístupnenia Konta prostredníctvom Aplikácie v prípade opätovného využívania Aplikácie Príjemcom.

Príjemca je na základe vlastného rozhodnutia a uváženia oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o vymazanie Konta. Túto požiadavku môže Príjemca zadať prostredníctvom emailovej adresy: pomoc@wagenow.sk. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú vymazaním Konta podľa tohto článku.

Výmazom Konta však nezaniká platnosť Iných zmlúv, pokiaľ tieto nie sú osobitne ukončené v zmysle príslušných zmluvných ustanovení, ani práv a povinností z nich vyplývajúcich.

13 ZRUŠENIE KONTA A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Konto Príjemcu v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zamestnávateľom, na základe ktorého dochádza k poskytovaniu peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™ zamestnancom Zamestnávateľa. V takomto prípade sa ku dňu, kedy sa o ukončení tejto zmluvy dozvedel Príjemca, ukončujú aj Iné zmluvy. Ukončením platnosti zmlúv podľa tohto odseku však nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli ešte pred ukončením ich platnosti a Príjemca je najneskôr v Deň splatnosti povinný vyrovnať všetky záväzky plynúce z WageNow™.

Poskytovateľ a Prijímateľ sú oprávnení Iné zmluvy písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpoveď sa doručuje v elektronickej podobe vo formáte pdf na emailovú adresu druhej zmluvnej strany, ak nie je dohodnuté inak. Výpovedná lehota je dva mesiace pre Poskytovateľa a jeden mesiac pre Príjemcu. Výpovedná lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po najbližšom Dni splatnosti po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prvý deň výpovednej lehoty Poskytovateľ zastaví možnosť čerpania peňažných prostriedkov prostredníctvom WageNow™. V prípade, že pred vypovedaním boli Príjemcovi poskytnuté peňažné prostriedky prostredníctvom WageNow™ avšak ešte nedošlo k vráteniu Peňažnej hodnoty WageNow™, výpovedná lehota končí a Iné zmluvy zanikajú až po Dni splatností momentom vrátenia všetkých peňažných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom WageNow™ Poskytovateľovi podľa článku 9.1 týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak.

14 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vytvorením Konta a používaním Aplikácie Príjemca poskytuje Poskytovateľovi údaje, ktoré Poskytovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, sú Osobné údaje Príjemcu spracúvané Poskytovateľom najmä na účely (i) Identifikácie a overenia totožnosti Príjemcu, (ii) Používania Aplikácie a s tým súvisiace vybavovanie Žiadostí, (iii) Komunikácie s Príjemcom a riešenie sťažností a Reklamácií, (iv) Kontroly a prevencie podvodov, (v) Vylepšenia aplikácie, (vi) Riešenia sporov Poskytovateľa, (vii) Priameho marketingu, (viii) Riešenia sporov Príjemcu v rozsahu udeleného súhlasu (ix) Činností súvisiacich so splnením si archivačných povinností Poskytovateľa.

Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov Poskytovateľom sú uverejnené na Webovej stránke v sekcii „Ochrana osobných údajov“ a v Aplikácii.

15 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, ak Príjemca nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vybavil jeho podnet, sťažnosť, alebo Reklamáciu, alebo ak sa Príjemca domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Príjemca právo požiadať Poskytovateľa o nápravu prostredníctvom emailovej adresy pomoc@wagenow.sk.

Ak Poskytovateľ na žiadosť Príjemcu v zmysle článku 15.1 týchto VOP odpovedal zamietavo alebo ak na takúto žiadosť Príjemcu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania Príjemcom, má Príjemca právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu v zmysle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Subjektom príslušným na alternatívne riešenie sporov s Poskytovateľom je Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, alebo iná príslušná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je dostupný na internetovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, Príjemca je oprávnený zvoliť si subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Príjemca je oprávnený na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu použiť online platformu na riešenie sporov, ktorá je dostupná na internetovej stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ zverejňuje VOP na Webovej stránke a v Aplikácii.

Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, aktualizovať alebo doplniť, a to najmä z dôvodov zmien Aplikácie, z dôvodov prevádzkových potrieb Poskytovateľa, z dôvodov obchodných rozhodnutí Poskytovateľa alebo z dôvodov legislatívnych zmien, pričom na platnosť a účinnosť aktualizácie, zmeny alebo doplnenia VOP sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas Príjemcu. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto VOP Poskytovateľ oznámi Príjemcovi pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny VOP, a to zobrazením príslušnej správy na Webovej stránke a/alebo v Aplikácií a/alebo zaslaním upozornenia na zmenu VOP na emailovú adresu Príjemcu, ktorú Príjemca uviedol pri registrácií Konta. Týmto postupom sa notifikačná povinnosť Poskytovateľa voči Poskytovateľovi považuje za splnenú.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.7.2024.

 

Zaujali sme vás?

Napíšte nám a dohodnite si ukážku aplikácie

Podobné články

Pozadie
Čítať viac
Pozadie
Čítať viac
Pozadie
Čítať viac
Pozadie
9. novembra 2023
Vytvor si rozpočet
Čítať viac