Pozadie Pozadie
13. júla 2023

Zásady ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

(ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WageNow, s.r.o. so sídlom: Horná 37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 392 276, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 44892/S ako Poskytovateľa upravujú zásady ochrany osobných údajov, ku ktorých zhromažďovaniu a spracovaniu dochádza na základe zmluvných a súvisiacich vzťahov medzi Poskytovateľom a Príjemcom, ako sú definovaní nižšie.

1. 2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú, ktoré informácie od Príjemcu Poskytovateľ Benefitov WageNow TM, ako prevádzkovateľ Osobných údajov, zhromažďuje a spracováva a aké bezpečnostné opatrenia sú zavedené na zabezpečenie potrebnej ochrany Osobných údajov Príjemcu.

1. 3. Aktiváciou Konta a používaním Aplikácie Príjemca dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlasí s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

1. 4. Poskytovateľ taktiež v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia spracováva Osobné údaje aj bez výslovného súhlasu Príjemcu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Osobných údajov Príjemcu je nevyhnutné na plnenie zo Zmlúv, v ktorých Príjemca je jednou zo zmluvných strán.

1. 5. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú: tel: +421 918 445 694, e-mail: pomoc@wagenow.sk.

2. DEFINÍCIE

Pojmy uvedené v tomto článku majú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo v iných dokumentoch, na ktoré tieto Zásady ochrany osobných údajov odkazujú, význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo v iných dokumentoch uvedené inak:

Aplikácia je aplikácia Poskytovateľa s názvom WageNow, ktorú je možné používať buď ako mobilnú aplikáciu (ďalej aj ako „Mobilná Aplikácia“) po jej inštalácii do Zariadenia alebo ako webovú aplikáciu, ktorá je prístupná na Webovej stránke (ďalej aj ako „Webová Aplikácia“) a ktorá slúži na:

a) vytvorenie osobného Konta Príjemcu,
b) prihlasovanie sa do Konta Príjemcu,
c) podávanie Žiadostí Príjemcom,
d) zobrazovanie Disponibilného zostatku,
e) zobrazovanie Prehľadov.

Benefit WageNow TM je súhrn produktov a služieb poskytovaných Poskytovateľom a tretími osobami spolupracujúcimi s Poskytovateľom, osobitne benefit umožňujúci flexibilné čerpanie mzdy, a to v podobe poskytnutia časti mzdy pred výplatným termínom na základe Žiadosti Príjemcu, prípadne poskytovanie finančných prostriedkov zo strany Poskytovateľa Príjemcovi vo forme bezúročnej a bezodplatnej pôžičky.

Konto je užívateľské konto Príjemcu vytvorené registráciou Poskytovateľom a následnou aktiváciou Príjemcom v Aplikácii, ktoré je chránené prihlasovacím menom (email) a heslom Príjemcu, a ktoré slúži na využívanie Aplikácie a služieb prostredníctvom nej poskytovaných.

Osobné údaje sú údaje uvedené v článku 3.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Prehľad je informácia o poskytnutých Benefitov WageNow TM, vrátane informácie o ich splatení. Prehľady sa zobrazujú Príjemcovi v Aplikácii po prihlásení sa do Konta v časti „História výberov“.

Príjemca je fyzická osoba v pracovnom pomere so Zamestnávateľom a/alebo fyzická osoba spolupracujúca so Zamestnávateľom na základe iného zmluvného vzťahu, ktorá je za predpokladu splnenia dohodnutých podmienok čerpania oprávnená čerpať Benefit WageNow TM.

Poskytovateľ je administrátorom a poskytovateľom Benefitov WageNow TM. Je vlastníkom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva k Aplikácii a zároveň prevádzkovateľ Osobných údajov. Poskytovateľom je spoločnosť WageNow, s.r.o. so sídlom: Horná 37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 392 276, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 158682/B.

Reklamácia je uplatnenie nároku Príjemcu na preverenie správnosti a kvality poskytovaných služieb zo strany Poskytovateľa prostredníctvom Aplikácie, ktoré sú predmetom Iných Zmlúv.

Webová stránka je webová stránka Poskytovateľa www.wagenow.sk.

Zariadenie je mobilný telefón, tablet, PC alebo iné zariadenie, ktoré má pripojenie na internet a spĺňa hardvérové a softvérové požiadavky pre používanie, prípadne aj inštaláciu Aplikácie.

Zamestnávateľ je spoločnosť, ktorá zamestnáva Príjemcu a/alebo spolupracuje s Príjemcom na základe iného zmluvného vzťahu, a ktorá uzatvorila s Poskytovateľom zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je určenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním Benefitu WageNow TM zamestnancom Zamestnávateľa a/alebo osobám spolupracujúcim so Zamestnávateľom na základe iného zmluvného vzťahu.

Žiadosť je podanie Príjemcu zrealizované prostredníctvom Aplikácie, ktorého obsahom je žiadosť o poskytnutie Benefitu WageNow TM vo výške určenej Príjemcom, pričom jeho maximálnu výšku stanoví Poskytovateľ na základe vopred stanovených kritérií, ktoré sú súčasťou Zmlúv.

Zmluvy sú zmluvy, ktorých zmluvnými stranami sú o.i. Príjemca a Poskytovateľ. Ak je Príjemcom zamestnanec Zamestnávateľa, ide najmä o (i) Rámcovú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Príjemcom, ktorej predmetom je určenie práv a povinností zmluvných strán ako aj podmienky čerpania Benefitu WageNow TM, (ii) Dohodu o zrážkach zo mzdy uzatvorenú medzi Príjemcom a Zamestnávateľom, ktorej predmetom je určenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s hradením peňažnej hodnoty poskytnutých Benefitov WageNow TM zo strany Príjemcu Poskytovateľovi prostredníctvom zrážok zo mzdy Príjemcu vykonávaných Zamestnávateľom. Ak je Príjemcom osoba spolupracujúca so Zamestnancom na základe iného zmluvného vzťahu (nie pracovnoprávneho vzťahu), je Zmluvou najmä Rámcová zmluva uzatvorená medzi Príjemcom, Zamestnávateľom a Poskytovateľom, ktorej predmetom je určenie práv a povinností v súvislosti s poskytovaním Benefitu WageNow TM a vrátením peňažnej hodnoty poskytnutých Benefitov WageNow TM zo strany Príjemcu Poskytovateľovi.

3. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

3. 1. Spracovanými Osobnými údajmi sú najmä:

a) identifikačné údaje Príjemcu poskytované Zamestnávateľom (napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo)
b) kontaktné údaje (napríklad emailová adresa, telefónne číslo)
c) informácie z komunikácie medzi Príjemcom a Poskytovateľom, ak sú osobnými údajmi v zmysle Nariadenia alebo Zákona o ochrane osobných údajov (napríklad informácie z komunikácie prostredníctvom emailu, chatu, SMS správy, notifikácií)
d) údaje o využívaní Aplikácie a služieb, ktoré sú prostredníctvom nich poskytované (napríklad štatistické údaje o spôsobe využívania Aplikácie; informácie o využívaní Konta)
e) transakčné údaje (napríklad číslo bankového účtu Príjemcu)
f) ekonomické údaje (napríklad informácie o výške mzdy, odpracovaných hodinách, výšky už poskytnutých Benefitov WageNow TM, výšky splatených peňažných hodnôt poskytnutého Benefitu WageNow TM Prevádzkovateľovi, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch Príjemcu)
g) iné údaje a informácie potrebné na vytvorenie Prehľadov (v rozsahu údajov z Prehľadov)
h) technické údaje o zariadení, z ktorého sa Príjemca prihlasuje do Konta a spravuje Konto prostredníctvom Aplikácie (napríklad IP adresa, operačný systém zariadenia, nastavenia webového prehliadača, nastavenia Aplikácie, cookies)
i) ďalšie Osobné údaje, ak Príjemca dobrovoľne vyplní ďalšie svoje údaje vo svojom Konte.

3. 2. Osobné údaje Príjemcu sú poskytované Poskytovateľovi zo strany Príjemcu alebo Zamestnávateľa.

3. 3. Príjemca berie na vedomie, že je povinný Osobné údaje uvádzať vždy správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa a jeho Zamestnávateľa o akýchkoľvek zmenách.

4. ÚČELY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4. 1. Poskytovateľ spracúva Osobné údaje Príjemcu v zmysle Nariadenia z titulu (i) plnenia zo Zmlúv, (ii) plnenia zákonných povinností, (iii) plnenia oprávnených záujmov Poskytovateľa, a/alebo (iv) plnenia oprávnených záujmov Príjemcu.

4. 2. Poskytovateľ spracúva Osobné údaje Príjemcu v zmysle Nariadenia najmä na tieto účely:

(i) Identifikácia a overenie totožnosti Príjemcu: Poskytovateľ musí identifikovať a overiť totožnosť Príjemcu za účelom poskytovania služieb podľa Zmlúv prostredníctvom Aplikácie. Osobné údaje spracúva Poskytovateľ v rámci plnenia zo Zmlúv. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmlúv a následne tri roky po ukončení ich platnosti.
(ii) Používanie Aplikácie a s tým súvisiace vybavovanie Žiadostí: Osobné údaje spracúva Poskytovateľ v rámci plnenia zo Zmlúv. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmlúv a následne tri roky po ich ukončení.
(iii) Komunikácia s Príjemcom a riešenie sťažností a Reklamácií: Poskytovateľ spracúva Osobné údaje na účely riešenia požiadaviek, návrhov, sťažností a Reklamácií Príjemcu. Poskytovateľ spracúva tieto Osobné údaje v súvislosti s plnením zo Zmlúv. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmlúv a následne tri roky po ich ukončení.
(iv) Kontrola a prevencia podvodov: Poskytovateľ spracúva Osobné údaje Príjemcu a prípadne iných osôb na účely kontroly používania Aplikácie a prípadne odhaľovania podvodov s cieľom chrániť svoje záujmy a záujmy Príjemcu. Poskytovateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmlúv a následne tri roky po ich ukončení a v prípade zistenia podvodu počas obdobia jeho následného riešenia.
(v) Vylepšenie Aplikácie: Poskytovateľ spracúva Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania Zmlúv.
(vi) Riešenie sporov Poskytovateľa: Poskytovateľ môže spracúvať osobné údaje Príjemcu a prípadne iných osôb na účely určenia svojich právnych nárokov a ich prípadného vymáhania alebo obhajoby. Poskytovateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania akéhokoľvek sporu.
(vii) Priamy marketing: Poskytovateľ spracúva osobné údaje Príjemcu s cieľom informovať Poskytovateľa o svojich službách a produktoch. Poskytovateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania platnosti Zmlúv.
(viii) Riešenie sporov Príjemcu v rozsahu udeleného súhlasu: Poskytovateľ môže spracúvať Osobné údaje Príjemcu na účely určenia právnych nárokov Príjemcu voči Zamestnávateľovi z titulu nevyplatenia mzdy a ich prípadného vymáhania alebo obhajoby. Poskytovateľ spracúva tieto Osobné údaje na základe oprávneného záujmu Príjemcu. Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania akéhokoľvek sporu.
(ix) Činnosti súvisiace so splnením si archivačných povinností Poskytovateľa.

4. 3. Pri spracúvaní Osobných údajov na základe oprávneného záujmu Poskytovateľa budú Poskytovateľom podniknuté všetky potrebné kroky na to, aby vplyv na súkromie Príjemcu bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním osobných údajov nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami Poskytovateľa a súkromím Príjemcu.

4. 4. Poskytovateľ bude uchovávať údaje a informácie vrátane Osobných údajov počas vyššie uvedeného obdobia, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania. Po uplynutí stanoveného obdobia uchovávania Poskytovateľ Osobné údaje vymaže.

4. 5. V prípade, že Príjemca nedokončí aktiváciu Konta, osobné údaje budú vymazané najneskôr do 365 (tristošesťdesiatpäť) dní od posledného kroku v neúplnom procese registrácie a to za predpokladu, že došlo k ukončeniu platnosti Zmlúv.

4. 6. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom. Poskytovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 Nariadenia.

5. COOKIES

5. 1. Poskytovateľ pri používaní Aplikácie využíva tzv. cookies. Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa pri návšteve Webovej stránky a prihlásení do Konta uložia do Zariadenia Príjemcu a ktoré zlepšujú používateľský zážitok a pomáhajú Poskytovateľovi zabezpečovať lepšie služby. Súbory cookies nepoškodzujú Zariadenie Príjemcu a nemôžu byť priradené konkrétnej osobe, neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie jeho osobných údajov.

5. 2. V rámci využívania súborov cookies Poskytovateľ zaznamenáva URL adresu Príjemcu, IP adresu, typ a jazyk prehliadača, názov hostiteľa, rozlíšenie obrazovky, polohu a časové pásmo, typ Zariadenia a dátum a čas návštevy Aplikácie, ako aj informácie o tom, ktorú časť Aplikácie zákazník navštívil.

5. 3. Ak Príjemca navštívi Webovú stránku a prihlási sa do Aplikácie prostredníctvom prehliadača, ktorého nastavenia umožňujú ukladanie súborov cookies na Zariadenie, Poskytovateľ považuje takéto nastavenia za súhlas s využívaním a ukladaním súborov cookies. Ak si Príjemca neželá, aby sa súbory cookies ukladali v jeho zariadení, môže túto funkciu vo svojom zariadení vypnúť.

6. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6. 1. Poskytovateľ môže poskytnúť Osobné údaje ďalším dôveryhodným osobám ak je to nevyhnutné na plnenie Zmlúv, alebo ak Príjemca udelil súhlas na takéto poskytnutie, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie Osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa. Takouto osobou môže byť napríklad:

 • zamestnávateľ,
 • poskytovateľ platobných služieb pre správu poskytovania Benefitov WageNow TM,
 • poskytovateľ účtovných, daňových a/alebo právnych služieb,
 • poskytovateľ cloudových služieb,
 • poskytovateľ iných služieb používaných Poskytovateľom za účelom implementácie softwarových nástrojov, ktoré prispievajú k efektivite a hospodárnosti spolupráce medzi Poskytovateľom a Príjemcom, príp. Zamestnávateľom, a ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany stanovením vhodných opatrení a dodržaním ustanovení Nariadenia,
 • poskytovateľ nástrojov na analýzu a hodnotenie webových stránok,
 • poskytovateľ SMS brán (telefónne číslo),
 • poskytovateľ služieb zákazníkom.

6. 2. Osobné údaje budú podľa tohto článku poskytované len v minimálnom a nevyhnutnom rozsahu.

6. 3. Poskytovateľ neposkytuje ním spracúvané Osobné údaje subjektom mimo územia Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám. Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín mimo Európskej únie, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

7. ZABEZPEČENIE

7. 1. Osobné údaje Príjemcu sú primerane chránené pred stratou, zničením, zmenou, zneužitím, neoprávneným zverejnením, prenosom a/alebo spracovaním prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení prijatých s prihliadnutím na súčasný stav techniky, náklady na ich zavedenie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj úroveň rizík pre práva a slobody fyzických osôb.

7. 2. S cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň bezpečnosti zaviedol Poskytovateľ najmä tieto technické a organizačné opatrenia, systémy vnútornej kontroly a prostriedky ochrany informačných technológií:

 • zabezpečenie Zariadenia (napr. používateľské meno a heslo),
 • šifrovanie údajov (certifikát SSL),
 • obmedzenia týkajúce sa uchovávania, manipulácie a/alebo likvidácie údajov,
 • pravidelné zálohovanie a obnovu údajov atď.

8. PRÁVA PRÍJEMCU SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Príjemca má v súvislosti so spracovaním Osobných údajov nasledujúce práva:

(i) Právo na prístup k Osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Príjemca má právo požadovať od Poskytovateľa informácie o jeho Osobných údajoch, napr. o tom, či sú alebo nie sú jeho Osobné údaje spracúvané, má právo na informácie o účele spracúvania, o kategóriách spracúvaných Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov jeho Osobných údajov a i. Príjemca má zároveň právo žiadať poskytnutie kópie spracúvaných Osobných údajov.
(ii) Právo na opravu alebo doplnenie Osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Príjemca má právo požadovať opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných Osobných údajov.
(iii) Právo na výmaz Osobných údajov, tzv. „Právo byť zabudnutý“ podľa čl. 17 Nariadenia: Príjemca má právo požadovať Poskytovateľa o výmaz jeho Osobných údajov bez zbytočného odkladu v konkrétne stanovených prípadoch, napr. ak Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak Príjemca odvolal súhlas so spracúvaním, Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, ide o právnu povinnosť Poskytovateľa vymazať Osobné údaje a i. Výmaz spracúvaných Osobných údajov v tomto prípade Poskytovateľ vykoná po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti Príjemcu ako dôvodnej.
(iv) Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Príjemca má právo žiadať obmedzenie spracúvania Osobných údajov, napr. ak Príjemca napadne správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť Osobných údajov; ak Poskytovateľ nemá právny dôvod na spracúvanie osobných údajov a Príjemca žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich spracúvania; ak Poskytovateľ už nepotrebuje Osobné údaje, ale potrebuje ich Príjemca na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a i.
(v) Právo na prenosnosť Osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Príjemca má právo preniesť spracúvané Osobné údaje po tom, čo mu Poskytovateľ poskytol spracúvané Osobné údaje v bežne používanom a čitateľnom formáte, ku ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uvedené platí, ak boli Osobné údaje Poskytovateľom získané buď na základe zmluvy alebo na základe súhlasu Príjemcu a ich spracovanie prebehlo formou automatizovaných prostriedkov.
(vi) Právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia: Príjemca má právo namietať proti spracúvaniu Osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, ak sú Osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem, alebo ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme
(vii) Právo na to, aby sa na Príjemcu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia: Príjemca má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Príjemcu týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Príjemcom a Poskytovateľom, b) povolené právo Únie alebo právom členského štátu, ktorému Poskytovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; c) založené na výslovnom súhlase Príjemcu.
(viii) Právo odvolať súhlas podľa článku 7 Nariadenia: Príjemca má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov, a to kedykoľvek za predpokladu, že boli Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu.
(ix) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia: Príjemca má právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava

Tel. č.: +421 2 3231 3214
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

8. 2. Príjemca môže Poskytovateľa kedykoľvek kontaktovať a informovať sa ohľadom spracúvania jeho Osobných údajov na e-mailovej adresepomoc@wagenow.sk.

8. 3. Poskytovateľ Príjemcovi poskytne informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov len na základe žiadosti Príjemcu, ktorá musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie nárokov Príjemcu, a za predpokladu, že Poskytovateľ bude preukázateľne schopný Príjemcu identifikovať. Bez úspešného overenia identity Príjemcu nie je Poskytovateľ povinný poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov. Týmto postupom Poskytovateľ predchádza neoprávnenému prístupu k Osobným údajom Príjemcu a porušeniu práv Príjemcu neoprávnenou osobou.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9. 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia Zásad bude vždy dostupná na Webovej stránke a v Aplikácií. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ si svoju informačnú povinnosť splní tým, že pred implementáciou zmien viditeľne (v Aplikácií a na Webovej stránke) na tieto zmeny upozorní.

9. 2. Poskytovateľ pristupuje k Osobným údajom Príjemcu s maximálnou starostlivosťou a rešpektom, pri ich spracúvaní sa riadi platnými právnymi predpismi a využíva dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany Osobných údajov, na ktoré Príjemca nenašiel odpoveď v týchto Zásadách ochrany Osobných údajov, je Príjemca oprávnený môžete kontaktovať na emailovej adrese: pomoc@wagenow.sk.

 

Zaujali sme vás?

Napíšte nám a dohodnite si ukážku aplikácie

Podobné články

Pozadie
Čítať viac
Pozadie
Čítať viac
Pozadie
Čítať viac
Pozadie
9. novembra 2023
Vytvor si rozpočet
Čítať viac